top

Filtry:

RegulaminRegulamin

Klauzula prawna

Uwaga, wszelkie dane znajdujące się na portal www.seksa.pl oraz cała jego zawartość są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej.

Powielanie lub wykorzystanie jakichkolwiek treści znajdujących się na portalu, lub części tych treści bez zgody Administratora strony, lub osób, których prawa mogą zostać naruszone przez te czynności, może stanowić naruszenie przepisów prawa  i ogólnie obowiązujących przepisów i jest karalne.

Bez wyrażenia jasnej, pisemnej zgody Administratora portalu lub właściciela praw autorskich treści znajdujących się na portalu, jego części, wszelkich zdjęć, grafiki, indywidualnego logo, designu strony i innych dzieł określonych i strzeżonych przepisami prawa autorskiego nie mogą być wykorzystywane ani powielane w rozumieniu praw autorskich, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. 

Odpowiedzialność

Administrator Portalu bezwzględnie nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie lub umyślne szkody wynikające z korzystania z portalu seksa.pl, lub jakiejkolwiek jego części oraz korzystania z usług będących treściami ogłoszeń zamieszczonych na Portalu.

Administrator Portalu nie odpowiada za treść publikowanych na Portalu ogłoszeń, za ich prawdziwość, aktualność oraz usługi zamawiane na podstawie ogłoszenia za pośrednictwem Portalu.

Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za błędy graficzne lub tekstowe w treści ogłoszenia, dokładność i prawdziwość podanych danych, niezrozumiałość i inne błędy treściowe lub/i jakościowe.

Działanie zabronione

Treści wszystkich publikowanych ogłoszeń muszą być zgodna z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Treści ogłoszeń mogą zawierać wyraźny seksualny materiał obrazowy lub tekstowy, jednak nie mogą nosić znamion przestępstwa, zagrożenia moralnej edukacji młodzieży, stręczycielstwa oraz pornografii dziecięcej. Zabrania się publikowania wszelkich treści, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio zagrożeniem dla moralności, rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej oraz wszelkich innych ogłoszeń tekstowych lub graficznych, które noszą znamiona przestępstw określonych i zdefiniowanych przez obowiązujące Rzeczypospolitej Polskiej w prawo karne.

 

Właściciel i własność 

Witryna Seksa.pl należy do Seksa (zwanej dalej „Seksa.pl”), która rości sobie wszelkie prawa do witryny.

Surowo zabrania się wykorzystywania jego części do własnych portali. Nieprzestrzeganie będzie skutkować wysokimi roszczeniami odszkodowawczymi.

Serwis jest internetową platformą erotyczną, na której firmy i osoby prywatne zamieszczają ogłoszenia.

Ta strona zawiera zdjęcia i treści z miękkiej erotyki. Jeśli ta strona nie spełnia twoich zasad etyki i moralności, natychmiast opuść stronę.

 

1. Zastosowanie

Niniejsze ogólne warunki regulują stosunki umowne między klientem a Seksa.pl. Klientem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która umieszcza reklamę w aplikacjach i platformach internetowych „Seksa.pl”.

Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów pomiędzy Seksa.pl a klientem dotyczących usług oferowanych przez Seksa.pl. 

 

2. Wejście w życie, rezygnacja

Umowa między klientem a usługodawcą wchodzi w życie nieformalnie w momencie korzystania z usług, w tym niniejsze ogólne warunki.

W przypadku, gdy Klient korzysta z usług niezgodnie z umową, jest nielegalne lub niemoralne, lub w przypadku, gdy Klient podał powód reklamacji z powodu złej jakości danych przesyłanych do Seksa.pl, takich jak dane wstawiania, Seksa.pl może bez żadnych konsekwencji odszkodowawczych odstąpić od umowy natychmiast i zaprzestać świadczenia usługi bez wcześniejszego powiadomienia klienta. Wszelkie roszczenia Seksa.pl są zastrzeżone.

 

3. Autoryzacja dostępu

Seksa.pl udziela klientowi autoryzacji dostępu poprzez identyfikację użytkownika, w tym jednorazową weryfikację adresu e-mail i hasło do tych aplikacji Seksa.pl, które są przedmiotem odpowiedniej umowy między Seksa.pl a klientem. W przypadku Seksa.pl klientem jest osoba, która posługuje się identyfikatorem użytkownika i hasłem, niezależnie od tego, czy osoba ta faktycznie posiada uprawnienia dostępu.

 

4. Ceny i warunki płatności

O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, aktualnie obowiązujący cennik Seksa.pl dotyczy odpowiedniej publikacji online. Te cenniki można w każdej chwili wywołać w odpowiednich aplikacjach w Internecie. Seksa.pl zastrzega sobie prawo do dostosowania cen do zmian rynkowych i/lub cen. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, ceny są cenami netto polskich złotych z VAT. Usługi reklamowe są opłacane z góry. Opcje płatności można również zobaczyć w Internecie. Nie przysługuje zwrot kosztów za zakupione produkty (pakiety) publikacji online lub Monety, które nie zostały wykorzystane lub zostały wykorzystane tylko częściowo. Płatne usługi reklamowe są opłacane z góry kartą kredytową (Visa, Mastercard, American Express), płatność gotówką.

Przelew na konto pocztowe lub telefon (numer usługi dodanej). Z reguły, jak tylko otrzymamy pieniądze, Twoja reklama jest od razu widoczna dla użytkowników Seksa.pl.

Transakcje kartą kredytową są realizowane przez Dotpay (Dostawcę Usług Płatniczych).

Wszystkie dane dotyczące Twojej karty kredytowej nie są przechowywane na Seksa.pl, ale przez naszego partnera, który musi spełniać te same wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, co każdy bank w Polsce.

 

5. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa autorskie i znaki towarowe oraz know-how w aplikacjach i platformach internetowych Seksa.pl należą wyłącznie do Seksa. Wszystkie dokumenty majątkowe, zdjęcia i szablony stworzone przez Seksa w imieniu klienta są jego własnością. Wraz z publikacją treści w aplikacjach i platformach internetowych Seksa.pl, klient udziela Seksa niewyłącznego, nieograniczonego i wolnego od rekompensaty prawa do użytkowania i usuwania tych treści.

 

6. Zarządzanie i dalszy rozwój aplikacji

Obsługą i zarządzaniem aplikacjami i platformami internetowymi Seksa.pl zajmuje się Seksa. Jest to upoważnione do angażowania osób trzecich w celu wypełnienia swoich zobowiązań dotyczących świadczenia usług, dostarczania łączy do innych stron internetowych lub źródeł internetowych, a osoby trzecie mogą je przejąć. Seksa.pl dokłada wszelkich starań, aby aplikacje i platformy internetowe Seksa.pl działały jak najbardziej bezproblemowo i aby przerwy w celu usunięcia usterek, prac konserwacyjnych, wprowadzania nowych technologii i tym podobnych były jak najkrótsze. Dalszy rozwój techniczny leży w wyłącznej gestii Seksa.

 

7. Ochrona danych / sieć publikacji

Klient zezwala Seksa na dane zgodnie z umową, a mianowicie dane wstawiania online, w tym powiązane elementy, takie jak teksty, grafika, obrazy, plany itp., na platformie online Seksa.pl, a także w innych własnych usługach online i offline, jak również integrowanie stron trzecich. Nie ma prawa do publikacji w tych mediach. Seksa może przerwać, zmienić lub całkowicie uniemożliwić publikację na nośniku publikacji w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, bez żadnych kosztów. Seksa może również wykorzystywać wprowadzone dane do innych celów własnych i osób trzecich, takich jak tworzenie statystyk lub publikowanie ich w inny sposób oraz zapisywanie i przetwarzanie w tym celu. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dane dotyczące jego stosunku umownego z Seksa mogą być przekazywane z Seksa.pl innym firmom z tej samej grupy firm w celu przetwarzania danych. Klient wyraźnie wyraża zgodę na wykorzystanie danych przez osobę trzecią.

Seksa.pl zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Seksa nie może w pełni zagwarantować poufności, autentyczności i autentyczności danych klienta publikowanych w Internecie.

W szczególności klient przyjmuje do wiadomości, że dostęp do danych osobowych można uzyskać również w krajach, w których nie obowiązują żadne przepisy dotyczące ochrony danych porównywalne z obowiązującymi w Polsce.

 

8. Prawa i obowiązki klienta

Klient zobowiązuje się do korzystania z aplikacji Seksa.pl zgodnie z prawem i umową.

Jeśli klient naruszy swoje zobowiązania, Seksa może, z zastrzeżeniem innych praw umownych i ustawowych, dezaktywować lub usunąć konto klienta.

Seksa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany danych przekazanych przez klienta z przyczyn technicznych lub do ich nieprzetwarzania. Klient nie ma prawa, aby osoby trzecie mogły pozyskać podane przez niego dane w celu publikacji na swoich platformach z aplikacji Seksa.pl. Nawet jeśli klient wyrazi zgodę osoby trzeciej na takie odniesienie do danych, Seksa  nie jest zobowiązana do umożliwienia takiego odniesienia do danych. Jeżeli Seksa jest ścigane przez osobę trzecią w związku z umową z klientem lub w związku z danymi i/lub reklamami dostarczonymi przez klienta, klient jest zobowiązany do uchylenia dochodzonych roszczeń na pierwsze żądanie Seksa  W celu dostarczenia wszystkich dokumentów oraz informacje, które wydają się przydatne dla Seksa .

W przypadku pozwania Seksa  przez osobę trzecią w związku z umową z Klientem lub w związku z danymi podanymi przez Klienta, Klient zobowiązany jest do przystąpienia do procesu po powiadomieniu osoby trzeciej. W każdym przypadku klient jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów sądowych i pozasądowych Seksa  w związku z takimi roszczeniami osób trzecich oraz do całkowitego unieszkodliwienia ich.

 

9. Oferty, zdjęcia i reklamy

Na zdjęciu nie mogą być widoczne akty seksualne z dziećmi lub zwierzętami, wydaliny ludzkie, narządy płciowe oraz akty seksualne. (SR 311,0 art. 197 4). Usługodawca unika jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z tej sytuacji prawnej. W przypadku postępowań prawnych, szkód następczych i reklam, odpowiedzialność ponoszą wyłącznie reklamodawcy. Akty seksualne z dziećmi lub zwierzętami (nawet w tekście) są natychmiast traktowane jako przestępstwo i zgłaszane. Reklamowanie GV/AV bez zabezpieczenia/gumy jest surowo zabronione.

Reklamy z tzw. ofertami „AO” będą usuwane bez komentarza.

W przypadku powtórki użytkownik zostanie zablokowany.

Każdy, kto publikuje reklamy na stronach internetowych usługodawcy lub jego partnerów umownych lub odpowiada na takie reklamy, jest zobowiązany do przestrzegania następujących przepisów ustawowych i wykonawczych: Ustawa o ochronie danych osobowych/

W szczególności niezgodne z prawem są:

  • Przedstawienia przemocy
  • Wezwanie do przemocy
  • Dyskryminacja rasowa
  • Nieautoryzowany hazard w rozumieniu Ustawy o kasynach lub Ustawy o loteriach
  • Oferowanie usług pornograficznych  (tzw. hard pornografia / pornografia ekskrementalna).

 

Takie treści nie mogą być również udostępniane osobom pełnoletnim, które z własnej inicjatywy zażądały treści zabronionych. Publikacja zdjęć, obrazów, sekwencji obrazów, ilustracji, szkiców, rysunków, komiksów, animacji, zwiastunów, filmów, klipów wideo, teaserów, tekstów, reklam, plakatów, banerów, linków, wiadomości SMS, MMS, wiadomości e-mail, załączniki, a także obrazy lub teksty, które odnoszą się lub przedstawiają akty seksualne z dziećmi lub zwierzętami, ludzkie wydaliny lub akty przemocy. Ze względu na ograniczenia nałożone na usługodawcę przez ustawę o ochronie danych (DSG) i konstytucję federalną (BV), usługodawca nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za nadużycia w reklamowaniu treści zabronionych w publikacjach usługodawcy. Jeśli usługodawca odkryje, że udostępniane są nielegalne informacje, ma prawo wykluczyć bezprawnych klientów z dalszego korzystania z jego usług bez uprzedzenia. W przypadku wykrycia przez usługodawcę, że reklamodawcy oferują lub udostępniają konsumentom treści niezgodne z prawem, usługodawca jest uprawniony do wniesienia zarzutów karnych i wyłączenia osób odpowiedzialnych za nadużycia z dalszych relacji biznesowych. Usługodawca będzie działał w ten sam sposób, jeśli reklamodawcy naruszą przepisy dotyczące wieku zgody.

 

10. Linki i odniesienia

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do linków osób trzecich, które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności usługodawcy, obowiązek odpowiedzialności wchodziłby w życie tylko w przypadku, gdyby usługodawca był świadomy treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione dla niego wykorzystanie treści o charakterze bezprawnym.

Usługodawca oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczania linków na stronach, do których prowadzą linki, nie było żadnych nielegalnych treści. Usługodawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść ani autorstwo powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansujesz się od wszystkich treści wszystkich powiązanych / powiązanych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej firmy, a także wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do odpowiednich publikacja za pośrednictwem linków.

 

11. Gwarancja

W przypadku prac, które są oceniane zgodnie z prawem umów, klient ma wyłączne prawo do przeróbki przez Seksa. Anulowanie i redukcja są wykluczone. O ile jest to prawnie dopuszczalne, Seksa wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody wtórne.

 

12. Ryzyko

Klient ponosi wszelkie ryzyko, które może powstać w wyniku manipulacji jego systemem EDP, w wyniku wadliwego działania jego systemu EDP i/lub w wyniku niewłaściwego korzystania z uprawnień dostępu.

 

13. Odpowiedzialność

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść danych przekazywanych przez niego do Seksa, takich jak reklamy internetowe. Seksa.pl odrzuca wszelką odpowiedzialność za treści dostarczone przez klienta. W szczególności Seksa nie przyjmuje żadnych gwarancji ani gwarancji dotyczących oferowanych usług i towarów ani żadnych umów zawartych między klientem a użytkownikami aplikacji internetowych Seksa.pl.

Seksa.pl ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. W żadnym wypadku Seksa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne i utracony zysk. Jeżeli pomimo zachowania należytej staranności, z powodu siły wyższej, takiej jak klęski żywiołowe, konflikty zbrojne, strajki, nieprzewidziane ograniczenia urzędowe, zakłócenia techniczne, które są spowodowane obszarem odpowiedzialności osób trzecich, Klient nie może wypełnić swoich zobowiązań umownych w stosunku do czas trwania imprezy. Seksa nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Internetu i związane z tym szkody klienta przez osoby trzecie, za braki w zabezpieczeniach i zakłócenia sieci telekomunikacyjnych osób trzecich i Internetu, a także za przerwy w działalności i zakłócenia działania aplikacji i online platformy Seksa.pl.

 

14. Zakaz cesji

Klient nie może przenieść stosunku umownego z Seksa na następcę prawnego bez pisemnej zgody, a roszczenia wynikające ze stosunku umownego z Seksa nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody.

 

15. Przeniesienie praw i obowiązków na osoby trzecie

Seksa.pl zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie lub do ich wykonania przez osoby trzecie.

 

16. Postanowienia ogólne

Zmiany i uzupełnienia pisemnych umów wykraczające poza ogólne warunki wymagają dla swej ważności pisemnej zgody obu stron. Dotyczy to również uchylenia wymogu formy pisemnej. Jeżeli postanowienie umowy jest nieważne lub niewykonalne, będzie nieważne tylko w takim zakresie, w jakim jest nieważne lub niewykonalne, i musi w inny sposób zostać zastąpione postanowieniem zastępczym, które jest jak najbardziej zbliżone ekonomicznie do postanowienia nieskutecznego lub niewykonalnego. Wszelkie luki w odpowiedniej umowie muszą być wypełnione postanowieniami, które są najbliższe temu, co strony uzgodniłyby zgodnie z jej znaczeniem i celem, gdyby przy zawieraniu odpowiedniej umowy pomyślały o tym punkcie.

 

17. Zmiany w Ogólnych Warunkach

Seksa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany OGÓLNYCH WARUNKÓW w każdym czasie i dostosowania ich do aktualnych usług. Zmiany zostaną podane do wiadomości klienta w odpowiedni sposób.